โรงเรียนบ้านกุดเม็ก (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 7 1 0 1 0 14
ร้อยละ 30.43 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 10 11 3 2 0 51
ร้อยละ 12.99 % 14.29 % 3.90 % 2.60 % 0.00 % 66.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 17 12 3 3 0 65
ร้อยละ 17.00 % 12.00 % 3.00 % 3.00 % 0.00 % 65.00 %

100 : 17 , 12 , 3 , 3 , 0 , 65...17.00 , 12.00 , 3.00 , 3.00 , 0.00 , 65.00 = 35 : 35.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00%

Powered By www.thaieducation.net