โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 6 1 7 1 4 33
ร้อยละ 11.54 % 1.92 % 13.46 % 1.92 % 7.69 % 63.46 %
ระดับประถมศึกษา
453
จำนวน(คน) 28 16 107 7 67 228
ร้อยละ 6.18 % 3.53 % 23.62 % 1.55 % 14.79 % 50.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 505 คน
จำนวน(คน) 34 17 114 8 71 261
ร้อยละ 6.73 % 3.37 % 22.57 % 1.58 % 14.06 % 51.68 %

505 : 34 , 17 , 114 , 8 , 71 , 261...6.73 , 3.37 , 22.57 , 1.58 , 14.06 , 51.68 = 244 : 48.32
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 505 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 244 คน คิดเป็นร้อยละ 48.32%

Powered By www.thaieducation.net