โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 13 4 7 3 8 26
ร้อยละ 21.31 % 6.56 % 11.48 % 4.92 % 13.11 % 42.62 %
ระดับประถมศึกษา
453
จำนวน(คน) 45 33 94 21 56 204
ร้อยละ 9.93 % 7.28 % 20.75 % 4.64 % 12.36 % 45.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 514 คน
จำนวน(คน) 58 37 101 24 64 230
ร้อยละ 11.28 % 7.20 % 19.65 % 4.67 % 12.45 % 44.75 %

514 : 58 , 37 , 101 , 24 , 64 , 230...11.28 , 7.20 , 19.65 , 4.67 , 12.45 , 44.75 = 284 : 55.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 514 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 284 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25%

Powered By www.thaieducation.net