โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 16 3 7 19 7 8
ร้อยละ 26.67 % 5.00 % 11.67 % 31.67 % 11.67 % 13.33 %
ระดับประถมศึกษา
451
จำนวน(คน) 23 13 57 36 48 274
ร้อยละ 5.10 % 2.88 % 12.64 % 7.98 % 10.64 % 60.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 511 คน
จำนวน(คน) 39 16 64 55 55 282
ร้อยละ 7.63 % 3.13 % 12.52 % 10.76 % 10.76 % 55.19 %

511 : 39 , 16 , 64 , 55 , 55 , 282...7.63 , 3.13 , 12.52 , 10.76 , 10.76 , 55.19 = 229 : 44.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 511 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 229 คน คิดเป็นร้อยละ 44.81%

Powered By www.thaieducation.net