โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 7 1 8 8 4 43
ร้อยละ 9.86 % 1.41 % 11.27 % 11.27 % 5.63 % 60.56 %
ระดับประถมศึกษา
490
จำนวน(คน) 33 12 78 45 55 267
ร้อยละ 6.73 % 2.45 % 15.92 % 9.18 % 11.22 % 54.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 561 คน
จำนวน(คน) 40 13 86 53 59 310
ร้อยละ 7.13 % 2.32 % 15.33 % 9.45 % 10.52 % 55.26 %

561 : 40 , 13 , 86 , 53 , 59 , 310...7.13 , 2.32 , 15.33 , 9.45 , 10.52 , 55.26 = 251 : 44.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 561 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 251 คน คิดเป็นร้อยละ 44.74%

Powered By www.thaieducation.net