โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 18 4 8 7 8 26
ร้อยละ 25.35 % 5.63 % 11.27 % 9.86 % 11.27 % 36.62 %
ระดับประถมศึกษา
498
จำนวน(คน) 62 28 78 62 35 233
ร้อยละ 12.45 % 5.62 % 15.66 % 12.45 % 7.03 % 46.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 569 คน
จำนวน(คน) 80 32 86 69 43 259
ร้อยละ 14.06 % 5.62 % 15.11 % 12.13 % 7.56 % 45.52 %

569 : 80 , 32 , 86 , 69 , 43 , 259...14.06 , 5.62 , 15.11 , 12.13 , 7.56 , 45.52 = 310 : 54.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 569 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 310 คน คิดเป็นร้อยละ 54.48%

Powered By www.thaieducation.net