โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 17 5 8 5 10 26
ร้อยละ 23.94 % 7.04 % 11.27 % 7.04 % 14.08 % 36.62 %
ระดับประถมศึกษา
498
จำนวน(คน) 62 30 76 62 35 233
ร้อยละ 12.45 % 6.02 % 15.26 % 12.45 % 7.03 % 46.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 569 คน
จำนวน(คน) 79 35 84 67 45 259
ร้อยละ 13.88 % 6.15 % 14.76 % 11.78 % 7.91 % 45.52 %

569 : 79 , 35 , 84 , 67 , 45 , 259...13.88 , 6.15 , 14.76 , 11.78 , 7.91 , 45.52 = 310 : 54.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 569 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 310 คน คิดเป็นร้อยละ 54.48%

Powered By www.thaieducation.net