โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
143
จำนวน(คน) 10 3 7 4 3 116
ร้อยละ 6.99 % 2.10 % 4.90 % 2.80 % 2.10 % 81.12 %
ระดับประถมศึกษา
428
จำนวน(คน) 10 3 51 9 14 341
ร้อยละ 2.34 % 0.70 % 11.92 % 2.10 % 3.27 % 79.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 571 คน
จำนวน(คน) 20 6 58 13 17 457
ร้อยละ 3.50 % 1.05 % 10.16 % 2.28 % 2.98 % 80.04 %

571 : 20 , 6 , 58 , 13 , 17 , 457...3.50 , 1.05 , 10.16 , 2.28 , 2.98 , 80.04 = 114 : 19.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 571 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 114 คน คิดเป็นร้อยละ 19.96%

Powered By www.thaieducation.net