โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
137
จำนวน(คน) 11 3 5 5 3 110
ร้อยละ 8.03 % 2.19 % 3.65 % 3.65 % 2.19 % 80.29 %
ระดับประถมศึกษา
416
จำนวน(คน) 15 3 50 10 15 323
ร้อยละ 3.61 % 0.72 % 12.02 % 2.40 % 3.61 % 77.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 553 คน
จำนวน(คน) 26 6 55 15 18 433
ร้อยละ 4.70 % 1.08 % 9.95 % 2.71 % 3.25 % 78.30 %

553 : 26 , 6 , 55 , 15 , 18 , 433...4.70 , 1.08 , 9.95 , 2.71 , 3.25 , 78.30 = 120 : 21.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 553 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70%

Powered By www.thaieducation.net