โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
137
จำนวน(คน) 12 3 6 7 3 106
ร้อยละ 8.76 % 2.19 % 4.38 % 5.11 % 2.19 % 77.37 %
ระดับประถมศึกษา
416
จำนวน(คน) 17 4 51 10 15 319
ร้อยละ 4.09 % 0.96 % 12.26 % 2.40 % 3.61 % 76.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 553 คน
จำนวน(คน) 29 7 57 17 18 425
ร้อยละ 5.24 % 1.27 % 10.31 % 3.07 % 3.25 % 76.85 %

553 : 29 , 7 , 57 , 17 , 18 , 425...5.24 , 1.27 , 10.31 , 3.07 , 3.25 , 76.85 = 128 : 23.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 553 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 128 คน คิดเป็นร้อยละ 23.15%

Powered By www.thaieducation.net