โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
106
จำนวน(คน) 3 2 13 5 10 73
ร้อยละ 2.83 % 1.89 % 12.26 % 4.72 % 9.43 % 68.87 %
ระดับประถมศึกษา
361
จำนวน(คน) 38 47 61 85 88 42
ร้อยละ 10.53 % 13.02 % 16.90 % 23.55 % 24.38 % 11.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 467 คน
จำนวน(คน) 41 49 74 90 98 115
ร้อยละ 8.78 % 10.49 % 15.85 % 19.27 % 20.99 % 24.63 %

467 : 41 , 49 , 74 , 90 , 98 , 115...8.78 , 10.49 , 15.85 , 19.27 , 20.99 , 24.63 = 352 : 75.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 467 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 352 คน คิดเป็นร้อยละ 75.37%

Powered By www.thaieducation.net