โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
106
จำนวน(คน) 4 2 14 6 11 69
ร้อยละ 3.77 % 1.89 % 13.21 % 5.66 % 10.38 % 65.09 %
ระดับประถมศึกษา
359
จำนวน(คน) 40 47 63 87 88 34
ร้อยละ 11.14 % 13.09 % 17.55 % 24.23 % 24.51 % 9.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 465 คน
จำนวน(คน) 44 49 77 93 99 103
ร้อยละ 9.46 % 10.54 % 16.56 % 20.00 % 21.29 % 22.15 %

465 : 44 , 49 , 77 , 93 , 99 , 103...9.46 , 10.54 , 16.56 , 20.00 , 21.29 , 22.15 = 362 : 77.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 465 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 362 คน คิดเป็นร้อยละ 77.85%

Powered By www.thaieducation.net