โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 2 1 1 11
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 11.76 % 5.88 % 5.88 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 74
ร้อยละ 2.47 % 1.23 % 2.47 % 1.23 % 1.23 % 91.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 3 2 4 2 2 85
ร้อยละ 3.06 % 2.04 % 4.08 % 2.04 % 2.04 % 86.73 %

98 : 3 , 2 , 4 , 2 , 2 , 85...3.06 , 2.04 , 4.08 , 2.04 , 2.04 , 86.73 = 13 : 13.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.27%

Powered By www.thaieducation.net