โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 5 0 0 0 7
ร้อยละ 20.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 15 5 17 0 0 65
ร้อยละ 14.71 % 4.90 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 63.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 18 10 17 0 0 72
ร้อยละ 15.38 % 8.55 % 14.53 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %

117 : 18 , 10 , 17 , 0 , 0 , 72...15.38 , 8.55 , 14.53 , 0.00 , 0.00 , 61.54 = 45 : 38.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46%

Powered By www.thaieducation.net