โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 5 0 0 0 7
ร้อยละ 20.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 15 5 17 3 2 60
ร้อยละ 14.71 % 4.90 % 16.67 % 2.94 % 1.96 % 58.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 18 10 17 3 2 67
ร้อยละ 15.38 % 8.55 % 14.53 % 2.56 % 1.71 % 57.26 %

117 : 18 , 10 , 17 , 3 , 2 , 67...15.38 , 8.55 , 14.53 , 2.56 , 1.71 , 57.26 = 50 : 42.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 42.74%

Powered By www.thaieducation.net