โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 2
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 10 5 15 0 0 72
ร้อยละ 9.80 % 4.90 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 12 7 15 2 0 74
ร้อยละ 10.91 % 6.36 % 13.64 % 1.82 % 0.00 % 67.27 %

110 : 12 , 7 , 15 , 2 , 0 , 74...10.91 , 6.36 , 13.64 , 1.82 , 0.00 , 67.27 = 36 : 32.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 32.73%

Powered By www.thaieducation.net