โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 2
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 13 5 3 5 0 76
ร้อยละ 12.75 % 4.90 % 2.94 % 4.90 % 0.00 % 74.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 15 7 3 7 0 78
ร้อยละ 13.64 % 6.36 % 2.73 % 6.36 % 0.00 % 70.91 %

110 : 15 , 7 , 3 , 7 , 0 , 78...13.64 , 6.36 , 2.73 , 6.36 , 0.00 , 70.91 = 32 : 29.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09%

Powered By www.thaieducation.net