โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 2 0 0 2 0 4
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 15 0 4 0 0 83
ร้อยละ 14.71 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 81.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 17 0 4 2 0 87
ร้อยละ 15.45 % 0.00 % 3.64 % 1.82 % 0.00 % 79.09 %

110 : 17 , 0 , 4 , 2 , 0 , 87...15.45 , 0.00 , 3.64 , 1.82 , 0.00 , 79.09 = 23 : 20.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91%

Powered By www.thaieducation.net