โรงเรียนบ้านกุดรัง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 0 4 0 0 17
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 75
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 8 0 11 0 0 92
ร้อยละ 7.21 % 0.00 % 9.91 % 0.00 % 0.00 % 82.88 %

111 : 8 , 0 , 11 , 0 , 0 , 92...7.21 , 0.00 , 9.91 , 0.00 , 0.00 , 82.88 = 19 : 17.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.12%

Powered By www.thaieducation.net