โรงเรียนบ้านกุดรัง (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 6 0 4 0 0 17
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 74
ร้อยละ 3.61 % 0.00 % 7.23 % 0.00 % 0.00 % 89.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 9 0 10 0 0 91
ร้อยละ 8.18 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 82.73 %

110 : 9 , 0 , 10 , 0 , 0 , 91...8.18 , 0.00 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 82.73 = 19 : 17.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.27%

Powered By www.thaieducation.net