โรงเรียนจตุรคามพัฒนา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 7 9 9 8 4 25
ร้อยละ 11.29 % 14.52 % 14.52 % 12.90 % 6.45 % 40.32 %
ระดับประถมศึกษา
275
จำนวน(คน) 25 29 40 29 23 129
ร้อยละ 9.09 % 10.55 % 14.55 % 10.55 % 8.36 % 46.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
139
จำนวน(คน) 9 8 12 9 20 81
ร้อยละ 6.47 % 5.76 % 8.63 % 6.47 % 14.39 % 58.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 476 คน
จำนวน(คน) 41 46 61 46 47 235
ร้อยละ 8.61 % 9.66 % 12.82 % 9.66 % 9.87 % 49.37 %

337 : 32 , 38 , 49 , 37 , 27 , 154...9.50 , 11.28 , 14.54 , 10.98 , 8.01 , 45.70 = 183 : 54.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 476 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 241 คน คิดเป็นร้อยละ 50.63%

Powered By www.thaieducation.net