โรงเรียนจตุรคามพัฒนา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 8 10 9 8 4 23
ร้อยละ 12.90 % 16.13 % 14.52 % 12.90 % 6.45 % 37.10 %
ระดับประถมศึกษา
275
จำนวน(คน) 28 30 39 30 24 124
ร้อยละ 10.18 % 10.91 % 14.18 % 10.91 % 8.73 % 45.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
139
จำนวน(คน) 9 9 13 9 22 77
ร้อยละ 6.47 % 6.47 % 9.35 % 6.47 % 15.83 % 55.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 476 คน
จำนวน(คน) 45 49 61 47 50 224
ร้อยละ 9.45 % 10.29 % 12.82 % 9.87 % 10.50 % 47.06 %

337 : 36 , 40 , 48 , 38 , 28 , 147...10.68 , 11.87 , 14.24 , 11.28 , 8.31 , 43.62 = 190 : 56.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 476 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 252 คน คิดเป็นร้อยละ 52.94%

Powered By www.thaieducation.net