โรงเรียนจตุรคามพัฒนา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 5 14 5 1 32
ร้อยละ 8.06 % 8.06 % 22.58 % 8.06 % 1.61 % 51.61 %
ระดับประถมศึกษา
275
จำนวน(คน) 27 27 22 16 8 175
ร้อยละ 9.82 % 9.82 % 8.00 % 5.82 % 2.91 % 63.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
139
จำนวน(คน) 19 6 17 10 6 81
ร้อยละ 13.67 % 4.32 % 12.23 % 7.19 % 4.32 % 58.27 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 476 คน
จำนวน(คน) 51 38 53 31 15 288
ร้อยละ 10.71 % 7.98 % 11.13 % 6.51 % 3.15 % 60.50 %

337 : 32 , 32 , 36 , 21 , 9 , 207...9.50 , 9.50 , 10.68 , 6.23 , 2.67 , 61.42 = 130 : 38.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 476 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 188 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50%

Powered By www.thaieducation.net