โรงเรียนจตุรคามพัฒนา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 0 0 2 71 2 3
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.56 % 91.03 % 2.56 % 3.85 %
ระดับประถมศึกษา
289
จำนวน(คน) 0 0 18 205 0 66
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.23 % 70.93 % 0.00 % 22.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 0 0 13 64 1 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.92 % 53.78 % 0.84 % 34.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 486 คน
จำนวน(คน) 0 0 33 340 3 110
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.79 % 69.96 % 0.62 % 22.63 %

367 : 0 , 0 , 20 , 276 , 2 , 69...0.00 , 0.00 , 5.45 , 75.20 , 0.54 , 18.80 = 298 : 81.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 486 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 376 คน คิดเป็นร้อยละ 77.37%

Powered By www.thaieducation.net