โรงเรียนจตุรคามพัฒนา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 50 21 7 0 0 0
ร้อยละ 64.10 % 26.92 % 8.97 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
289
จำนวน(คน) 103 102 84 0 0 0
ร้อยละ 35.64 % 35.29 % 29.07 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
119
จำนวน(คน) 40 24 55 0 0 0
ร้อยละ 33.61 % 20.17 % 46.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 486 คน
จำนวน(คน) 193 147 146 0 0 0
ร้อยละ 39.71 % 30.25 % 30.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

367 : 153 , 123 , 91 , 0 , 0 , 0...41.69 , 33.51 , 24.80 , 0.00 , 0.00 , 0.00 = 367 : 100.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 486 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 486 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00%

Powered By www.thaieducation.net