โรงเรียนจตุรคามพัฒนา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 16 3 11 0 0 48
ร้อยละ 20.51 % 3.85 % 14.10 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
288
จำนวน(คน) 20 9 35 3 1 220
ร้อยละ 6.94 % 3.13 % 12.15 % 1.04 % 0.35 % 76.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
120
จำนวน(คน) 6 5 31 0 0 78
ร้อยละ 5.00 % 4.17 % 25.83 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 486 คน
จำนวน(คน) 42 17 77 3 1 346
ร้อยละ 8.64 % 3.50 % 15.84 % 0.62 % 0.21 % 71.19 %

366 : 36 , 12 , 46 , 3 , 1 , 268...9.84 , 3.28 , 12.57 , 0.82 , 0.27 , 73.22 = 98 : 26.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 486 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 140 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81%

Powered By www.thaieducation.net