โรงเรียนจตุรคามพัฒนา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
78
จำนวน(คน) 15 3 8 0 0 52
ร้อยละ 19.23 % 3.85 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
282
จำนวน(คน) 23 11 36 4 1 207
ร้อยละ 8.16 % 3.90 % 12.77 % 1.42 % 0.35 % 73.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
122
จำนวน(คน) 38 0 17 0 0 67
ร้อยละ 31.15 % 0.00 % 13.93 % 0.00 % 0.00 % 54.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 482 คน
จำนวน(คน) 76 14 61 4 1 326
ร้อยละ 15.77 % 2.90 % 12.66 % 0.83 % 0.21 % 67.63 %

360 : 38 , 14 , 44 , 4 , 1 , 259...10.56 , 3.89 , 12.22 , 1.11 , 0.28 , 71.94 = 101 : 28.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 482 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 32.37%

Powered By www.thaieducation.net