โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
60
จำนวน(คน) 8 1 3 1 0 47
ร้อยละ 13.33 % 1.67 % 5.00 % 1.67 % 0.00 % 78.33 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 23 25 4 0 0 153
ร้อยละ 11.22 % 12.20 % 1.95 % 0.00 % 0.00 % 74.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 31 26 7 1 0 200
ร้อยละ 11.70 % 9.81 % 2.64 % 0.38 % 0.00 % 75.47 %

265 : 31 , 26 , 7 , 1 , 0 , 200...11.70 , 9.81 , 2.64 , 0.38 , 0.00 , 75.47 = 65 : 24.53
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 24.53%

Powered By www.thaieducation.net