โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 10 1 3 1 0 46
ร้อยละ 16.39 % 1.64 % 4.92 % 1.64 % 0.00 % 75.41 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 30 33 3 0 0 144
ร้อยละ 14.29 % 15.71 % 1.43 % 0.00 % 0.00 % 68.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 40 34 6 1 0 190
ร้อยละ 14.76 % 12.55 % 2.21 % 0.37 % 0.00 % 70.11 %

271 : 40 , 34 , 6 , 1 , 0 , 190...14.76 , 12.55 , 2.21 , 0.37 , 0.00 , 70.11 = 81 : 29.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 29.89%

Powered By www.thaieducation.net