โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 10 1 3 1 0 46
ร้อยละ 16.39 % 1.64 % 4.92 % 1.64 % 0.00 % 75.41 %
ระดับประถมศึกษา
210
จำนวน(คน) 33 11 33 3 0 130
ร้อยละ 15.71 % 5.24 % 15.71 % 1.43 % 0.00 % 61.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 43 12 36 4 0 176
ร้อยละ 15.87 % 4.43 % 13.28 % 1.48 % 0.00 % 64.94 %

271 : 43 , 12 , 36 , 4 , 0 , 176...15.87 , 4.43 , 13.28 , 1.48 , 0.00 , 64.94 = 95 : 35.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 35.06%

Powered By www.thaieducation.net