โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 10 2 2 1 0 61
ร้อยละ 13.16 % 2.63 % 2.63 % 1.32 % 0.00 % 80.26 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 28 8 28 1 0 149
ร้อยละ 13.08 % 3.74 % 13.08 % 0.47 % 0.00 % 69.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 38 10 30 2 0 210
ร้อยละ 13.10 % 3.45 % 10.34 % 0.69 % 0.00 % 72.41 %

290 : 38 , 10 , 30 , 2 , 0 , 210...13.10 , 3.45 , 10.34 , 0.69 , 0.00 , 72.41 = 80 : 27.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 80 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59%

Powered By www.thaieducation.net