โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 13 2 3 1 0 57
ร้อยละ 17.11 % 2.63 % 3.95 % 1.32 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 30 10 30 2 0 142
ร้อยละ 14.02 % 4.67 % 14.02 % 0.93 % 0.00 % 66.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 43 12 33 3 0 199
ร้อยละ 14.83 % 4.14 % 11.38 % 1.03 % 0.00 % 68.62 %

290 : 43 , 12 , 33 , 3 , 0 , 199...14.83 , 4.14 , 11.38 , 1.03 , 0.00 , 68.62 = 91 : 31.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 31.38%

Powered By www.thaieducation.net