โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 4 2 4 2 1 61
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 5.41 % 2.70 % 1.35 % 82.43 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 20 12 38 8 15 127
ร้อยละ 9.09 % 5.45 % 17.27 % 3.64 % 6.82 % 57.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 294 คน
จำนวน(คน) 24 14 42 10 16 188
ร้อยละ 8.16 % 4.76 % 14.29 % 3.40 % 5.44 % 63.95 %

294 : 24 , 14 , 42 , 10 , 16 , 188...8.16 , 4.76 , 14.29 , 3.40 , 5.44 , 63.95 = 106 : 36.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 294 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 36.05%

Powered By www.thaieducation.net