โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
74
จำนวน(คน) 6 2 6 2 2 56
ร้อยละ 8.11 % 2.70 % 8.11 % 2.70 % 2.70 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
220
จำนวน(คน) 26 14 43 10 19 108
ร้อยละ 11.82 % 6.36 % 19.55 % 4.55 % 8.64 % 49.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 294 คน
จำนวน(คน) 32 16 49 12 21 164
ร้อยละ 10.88 % 5.44 % 16.67 % 4.08 % 7.14 % 55.78 %

294 : 32 , 16 , 49 , 12 , 21 , 164...10.88 , 5.44 , 16.67 , 4.08 , 7.14 , 55.78 = 130 : 44.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 294 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 130 คน คิดเป็นร้อยละ 44.22%

Powered By www.thaieducation.net