โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 6 1 1 0 0 13
ร้อยละ 28.57 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 1 4 8 0 0 59
ร้อยละ 1.39 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 81.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 7 5 9 0 0 72
ร้อยละ 7.53 % 5.38 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %

93 : 7 , 5 , 9 , 0 , 0 , 72...7.53 , 5.38 , 9.68 , 0.00 , 0.00 , 77.42 = 21 : 22.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net