โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 2 1 0 1 22
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 3.57 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 3 1 7 3 2 41
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 12.28 % 5.26 % 3.51 % 71.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 5 3 8 3 3 63
ร้อยละ 5.88 % 3.53 % 9.41 % 3.53 % 3.53 % 74.12 %

85 : 5 , 3 , 8 , 3 , 3 , 63...5.88 , 3.53 , 9.41 , 3.53 , 3.53 , 74.12 = 22 : 25.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.88%

Powered By www.thaieducation.net