โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 5 3 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 33.33 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 4 4 10 0 0 43
ร้อยละ 6.56 % 6.56 % 16.39 % 0.00 % 0.00 % 70.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 6 1 7 0 0 20
ร้อยละ 17.65 % 2.94 % 20.59 % 0.00 % 0.00 % 58.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 10 10 20 0 0 70
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %

76 : 4 , 9 , 13 , 0 , 0 , 50...5.26 , 11.84 , 17.11 , 0.00 , 0.00 , 65.79 = 26 : 34.21
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36%

Powered By www.thaieducation.net