โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 13
ร้อยละ 5.88 % 11.76 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 7 3 6 0 0 43
ร้อยละ 11.86 % 5.08 % 10.17 % 0.00 % 0.00 % 72.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 3 1 3 0 1 27
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 8.57 % 0.00 % 2.86 % 77.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 11 6 10 0 1 83
ร้อยละ 9.91 % 5.41 % 9.01 % 0.00 % 0.90 % 74.77 %

76 : 8 , 5 , 7 , 0 , 0 , 56...10.53 , 6.58 , 9.21 , 0.00 , 0.00 , 73.68 = 20 : 26.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.23%

Powered By www.thaieducation.net