โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 4 4 7 0 0 56
ร้อยละ 5.63 % 5.63 % 9.86 % 0.00 % 0.00 % 78.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 96.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 4 4 8 0 0 99
ร้อยละ 3.48 % 3.48 % 6.96 % 0.00 % 0.00 % 86.09 %

86 : 4 , 4 , 7 , 0 , 0 , 71...4.65 , 4.65 , 8.14 , 0.00 , 0.00 , 82.56 = 15 : 17.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 13.91%

Powered By www.thaieducation.net