โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 11
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 7 4 5 0 0 55
ร้อยละ 9.86 % 5.63 % 7.04 % 0.00 % 0.00 % 77.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 23
ร้อยละ 10.34 % 3.45 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 115 คน
จำนวน(คน) 12 5 9 0 0 89
ร้อยละ 10.43 % 4.35 % 7.83 % 0.00 % 0.00 % 77.39 %

86 : 9 , 4 , 7 , 0 , 0 , 66...10.47 , 4.65 , 8.14 , 0.00 , 0.00 , 76.74 = 20 : 23.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 115 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 22.61%

Powered By www.thaieducation.net