โรงเรียนบ้านฮ่องทราย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 5 3 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 62.50 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 7 5 8 13 7 3
ร้อยละ 16.28 % 11.63 % 18.60 % 30.23 % 16.28 % 6.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 51 คน
จำนวน(คน) 7 10 11 13 7 3
ร้อยละ 13.73 % 19.61 % 21.57 % 25.49 % 13.73 % 5.88 %

51 : 7 , 10 , 11 , 13 , 7 , 3...13.73 , 19.61 , 21.57 , 25.49 , 13.73 , 5.88 = 48 : 94.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 94.12%

Powered By www.thaieducation.net