โรงเรียนบ้านฮ่องทราย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 5 3 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 62.50 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 8 5 8 13 7 3
ร้อยละ 18.18 % 11.36 % 18.18 % 29.55 % 15.91 % 6.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 8 10 11 13 7 3
ร้อยละ 15.38 % 19.23 % 21.15 % 25.00 % 13.46 % 5.77 %

52 : 8 , 10 , 11 , 13 , 7 , 3...15.38 , 19.23 , 21.15 , 25.00 , 13.46 , 5.77 = 49 : 94.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 94.23%

Powered By www.thaieducation.net