โรงเรียนบ้านฮ่องทราย (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 0 3 9 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 25.00 % 75.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 6 7 11 6 3 7
ร้อยละ 15.00 % 17.50 % 27.50 % 15.00 % 7.50 % 17.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 6 10 20 6 3 7
ร้อยละ 11.54 % 19.23 % 38.46 % 11.54 % 5.77 % 13.46 %

52 : 6 , 10 , 20 , 6 , 3 , 7...11.54 , 19.23 , 38.46 , 11.54 , 5.77 , 13.46 = 45 : 86.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 86.54%

Powered By www.thaieducation.net