โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 2 2 1 0 13
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 10.00 % 5.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 5 5 5 2 1 59
ร้อยละ 6.49 % 6.49 % 6.49 % 2.60 % 1.30 % 76.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 7 7 7 3 1 72
ร้อยละ 7.22 % 7.22 % 7.22 % 3.09 % 1.03 % 74.23 %

97 : 7 , 7 , 7 , 3 , 1 , 72...7.22 , 7.22 , 7.22 , 3.09 , 1.03 , 74.23 = 25 : 25.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.77%

Powered By www.thaieducation.net