โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 2 0 0 2 2 14
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 0.00 % 10.00 % 10.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 2 0 0 5 7 64
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 0.00 % 6.41 % 8.97 % 82.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 4 0 0 7 9 78
ร้อยละ 4.08 % 0.00 % 0.00 % 7.14 % 9.18 % 79.59 %

98 : 4 , 0 , 0 , 7 , 9 , 78...4.08 , 0.00 , 0.00 , 7.14 , 9.18 , 79.59 = 20 : 20.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20.41%

Powered By www.thaieducation.net