โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 24
ร้อยละ 10.00 % 3.33 % 3.33 % 3.33 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 4 3 2 1 0 85
ร้อยละ 4.21 % 3.16 % 2.11 % 1.05 % 0.00 % 89.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 7 4 3 2 0 109
ร้อยละ 5.60 % 3.20 % 2.40 % 1.60 % 0.00 % 87.20 %

125 : 7 , 4 , 3 , 2 , 0 , 109...5.60 , 3.20 , 2.40 , 1.60 , 0.00 , 87.20 = 16 : 12.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80%

Powered By www.thaieducation.net