โรงเรียนบ้านหนองล่าม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 4 2 6 1 0 41
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 11.11 % 1.85 % 0.00 % 75.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 4 4 6 1 0 55
ร้อยละ 5.71 % 5.71 % 8.57 % 1.43 % 0.00 % 78.57 %

70 : 4 , 4 , 6 , 1 , 0 , 55...5.71 , 5.71 , 8.57 , 1.43 , 0.00 , 78.57 = 15 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net