โรงเรียนบ้านหนองล่าม (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 4 2 7 1 0 41
ร้อยละ 7.27 % 3.64 % 12.73 % 1.82 % 0.00 % 74.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 4 4 7 1 0 55
ร้อยละ 5.63 % 5.63 % 9.86 % 1.41 % 0.00 % 77.46 %

71 : 4 , 4 , 7 , 1 , 0 , 55...5.63 , 5.63 , 9.86 , 1.41 , 0.00 , 77.46 = 16 : 22.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54%

Powered By www.thaieducation.net