โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 20
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 0 2 7 0 0 66
ร้อยละ 0.00 % 2.67 % 9.33 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 86
ร้อยละ 2.06 % 2.06 % 7.22 % 0.00 % 0.00 % 88.66 %

97 : 2 , 2 , 7 , 0 , 0 , 86...2.06 , 2.06 , 7.22 , 0.00 , 0.00 , 88.66 = 11 : 11.34
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.34%

Powered By www.thaieducation.net