โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ (สพป.มหาสารคาม เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุภาวดี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 19
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 1 3 8 6 7 51
ร้อยละ 1.32 % 3.95 % 10.53 % 7.89 % 9.21 % 67.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 3 3 8 6 7 70
ร้อยละ 3.09 % 3.09 % 8.25 % 6.19 % 7.22 % 72.16 %

97 : 3 , 3 , 8 , 6 , 7 , 70...3.09 , 3.09 , 8.25 , 6.19 , 7.22 , 72.16 = 27 : 27.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 27.84%

Powered By www.thaieducation.net